Saturday, July 28, 2012

தொடக்கக்கல்வி மாறுதல் மற்றும் பணி நிரவல் கலந்தாய்வில் மாற்றம்

28.07.2012 - 
காலை - ஒன்றியத்திற்குள் பணி நிரவல் மற்றும் 
                   ஒன்றியம் விட்டு ஒன்றியம் பணி
                    நிரவல் 
மதியம் - ஒன்றியத்திற்குள் பொது மாறுதல் 
29.07.2012
காலை - ஒன்றியம் விட்டு ஒன்றியம் பொது
                    மாறுதல் 
31.07.2012
காலை - மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் பொது
                    மாறுதல் 

No comments:

4tamilmedia